Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst pierwotny)
§1
Stawający oświadczają, że na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. nr 32 poz. 191 z późn. zmianami/ w sprawie organizacyjnoprawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej wykonywanej dotychczas przez przedsiębiorstwa komunalne, uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 28 grudnia 1992 roku, nr LI/292/92 oraz przepisów działu XI Kodeksu Handlowego zawiązują jednoosobową spółkę Gminy Miejskiej w Kołobrzegu - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, do której aportem wnoszą całe dotychczasowe przedsiębiorstwo komunalne: "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu".
§2
Spółka działa pod firmą "Miejska Energetyka Cieplna - Jednoosobowa Spółka Gminy Miejskiej Kołobrzeg" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§3
Siedzibą spółki jest miasto Kołobrzeg.
§4
Czas trwania spółki jest nieograniczony.
§5
Przedmiotem działania spółki jest z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa:
a) w zakresie eksploatacji:
- produkcja, zakup, przesył i sprzedaż energii cieplnej;
- eksploatacja na zlecenie obcych urządzeń ciepłowniczych;
- prowadzenie rozruchu urządzeń ciepłowniczych
b) w zakresie obsługi technicznej urządzeń innym podmiotom prawnym i osobom fizycznym:
- projektowanie i wykonywanie regulacji sieci ciepłowniczych
- projektowanie instalacji ciepłowniczych i modernizacja urządzeń ciepłowniczych,
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontów,
- prowadzenie badań środowiska pracy i pomiarów eksploatacyjnych w obiektach i urządzeniach
c) w zakresie rozwoju branży
- podejmowania się funkcji inwestora lub inwestora zastępczego inwestycji ciepłowniczych na podstawie zatwierdzonych planów ciepłowniczych,
- świadczenie usług w zakresie produkcji materiałów i urządzeń związanych z energetyką cieplną i ochroną środowiska
§6
Terenem działania spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i innych krajów
§7
Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa i zakłady gospodarcze poza siedzibą spółki
§8
Kapitał zakładowy spółki wynosi 96.980.000.000,- /dziewięćdziesiąt sześć miliardów złotych i dzieli się na 9698 /dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem/ udziałów po 10.000.000,- /dziesięć milionów złotych/ zł każdy udział.
Udziały są równe i niepodzielne, każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
§9
Kapitał zakładowy spółki został w całości pokryty aportem.
Przedmiotem aportu jest całe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu zarejestrowane w rejestrze PP nr PP 324 ter. 201 w rozumieniu przepisu art 55 kodeksu cywilnego stanowiące dotychczas zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonujących pod nazwą : "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu". Przedmiotem aportu są wszystkie znane i nieznane składniki materialne i niematerialne przysługujące wyżej wymienionemu przedsiębiorstwu
Wspólnik Gmina Miejska w Kołobrzegu wnosi do kapitału spółki wymieniony wyżej aport o wartości 96.980.000.000,- /dziewięćdziesiąt sześć miliardów złotych i w zamian za to przyznano jej 9698 /dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem/ udziałów po 10.000.000,- /dziesięć milionów złotych/ zł każdy o łącznej wartości 96.980.000.000,- zł.
§10
1. Przewiduje się możliwość podwyższenia kapitału zakłądowego w trybie art. 255 kodeksu handlowego poprzez zwiększenie ilości udziałów lub podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 255 kodeksu handlowego poprzez zwiększenie ilości udziałów lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
2. Przystąpienie do spółki nowego wspólnika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału.
§11
Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia
§12
Umorzenie udziałów może nastąpić w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników.
§13
Władzami Spółki są:
a/ Zarząd,
b/ Rada Nadzorcza,
c/ Zgromadzenie Wspólników
§14
1. Zarząd Spółki jest trzyosobowy.
2. Zgromadzenie Wspólników powołuje Dyrektora Zarządu Spółki a na jego wniosek członków Zarządu Spółki
3. Wynagrodzenie dla członków Zarządu Spółki ustala Zgromadzenie Wspólników
4. Odwołanie Zarządu Spółki lub jego członków może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
5. Umowę o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera w imieniu spółki przedstawiciel wybrany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Ten sam tryb obowiązuje przy innych czynnościach związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w Zarządzie Spółki.
§15
1. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów spółki przepisami prawa i umową a mieszczące się w granicach zwykłego zarządu.
2. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Dyrektora zarządza spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Regulamin zarządu określa szczegółowo tryb działania i podział kompetencji Zarządu spółki. Regulamin Zarządu opracowuje Zarząd spółki a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
4. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzlędną większością głosów.
§16
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu spółki lub członek Zarządu i prokurent.
§17
Do nabycia i zbycia składników majątkowych będących środkami trwałymi uprawniony jest Zarząd spółki po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą z wyłączeniem gruntów, budynków i urządzeń technicznych.
§18
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
§19
Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na czas nieokreślony, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej wywodzi się z pracowników spółki.
§20
Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin opracowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
§21
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu.
§22
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
a/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
b/ badanie sprawozdania Zarządu spółki,
c/ badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
d/ składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,
e/ zatwierdzenie nabycia lub zbycia składników majątkowych z wyłączeniem gruntów, budynków i urządzeń technicznych, w których opiniuje,
f/ opiniowanie systemu wynagradzania pracowników,
g/ ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz ustanawianie, regulowanie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych,
h/ wnioskowanie o odwołanie Zarządu spółki,
i/ opiniowanie planów uciepłowienia miasta.
§23
1. Czonkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują w równej wysokości wynagrodzenie w postaci ryczałtowej stawki za każde posiedzenie a przewodniczący odpowiednio wyższe. Wysokość wynagrodzenia ustala Zgromadzenie Wspólników.
§24
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd spółki w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego w siedzibie spółki.
§25
1. Na Zgromadzeniu Wspólników na każdy udział przypada jeden głos.
2. Wspólnicy uczestniczą w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
§26
Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:
1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat;
2/ podział zysku i pokrycie strat;
3/ kwitowanie Zarządu spółki z wykonania przez niego obowiązków;
4/ zatwierdzenie systemu wynagradzania prcowników;
5/ zmiany umowy spółki;
6/ podwyższenie kapitału zakładowego spółki w trybie art. 255 k.h.;
7/ umorzenie udziałów;
8/ wyrażenie zgody na zbycie i zastawienie udziałów a także na przystąpienie nowego wspólnika;
9/ powoływanie Dyrektora Zarządu spółki a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu;
10/ uchwalanie wynagrodzenia dla Zarządu spółki;
11/ nabycie i zbycie gruntów, budynków i urządzeń technicznych;
12/ sprawy przewidziane w art. 203, 221 pkt 2,3,4 kodeksu handlowego;
13/ rozwiązanie, likwidacja, połączenie spółki w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej wyrażającą zgodę na rozwiązanie, likwidację lub połączenie spółki;
14/ przystąpienie do innych organizacji gospodarczych;
15/ utworzenie filii, oddziału itp.
16/ odwołanie członków Zarządu lub całego Zarządu;
17/ powołanie przedstawiciela Walnego zgromadzenia do zawierania i rozwiązywania umów o pracę z członkami Zarządu;
18/ zatwierdzenie regulaminów pracy Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej;
19/ zatwierdzanie planów uciepłowienia miasta.
§27
1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
3. Bilans zamknięcia przedsiębiorstwa staje się bilansem otwarcia spółki.
§28
Spółka tworzy następujące kapitały:
1/ kapitał zakładowy;
2/ kapitał rezerwowy;
3/ kapitał zapasowy;
oraz może tworzyć inne fundusze celowe.
§29
1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
2. Plan podziału czystego zysku sporządza Zarząd spółki, opiniuje Rada Nadzorcza a zatwierdza uchwałą Zgromadzenie Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może również wyłączyć w danym roku czysty zysk od podziału całkowicie lub częściowo i przeznaczyć na inne cele.
§30
1. Pracownicy dotychczasowego przedsiębiorstwa stają się pracownikami spółki.
2. Spółka przejmuje w drodze sukcesji generalnej wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa.
§31
Do czasu opracowania nowego systemu wynagradzania pracowników spółki który opracowuje Zarząd spółki, opiniuje Rada Nadzorcza a zatwierdza Zgromadzenie wspólników obowiązuje dotychczasowe porozumienie płacowe.
§32
Do czasu przystąpienia do spółki innych wspólników prawa wspólnika Gminy Miejskiej w Kołobrzegu wykonywane są przez Zarząd Gminy Miejskiej w Kołobrzegu.
§33
We wszystkich sprawach nie urgulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu handlowego, kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzonej przez spółkę działalności.

drukuj (AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (tekst pierwotny))

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-11-24 12:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-12-04 10:21

« wstecz

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6315
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-08 12:22