Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie analiz i oceny sytuacji bieżącej oraz perspektyw rozwojowych spółki Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o.,

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, mec@mec.kolobrzeg.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jako zamówienie sektorowe prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art. 133 ust.1 w zw. z art. 132 ust. 1 pkt 3).
Postępowanie zgodnie z § 29 ust. 4 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty budowlane wprowadzonego w życie Zarządzeniem 1/08/09 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2 lipca 2008 r. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania „Wykonanie analiz i oceny sytuacji bieżącej oraz perspektyw rozwojowych spółki Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o.” , odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niezbędnych analiz i ocen sytuacji bieżącej oraz perspektyw rozwojowych spółki Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o. ,zwanej dalej „Spółką”, mających na celu ustalenie strategii jej funkcjonowania w przyszłości.
Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie następujących opracowań:
1) ustalenie sytuacji prawnej majątku Spółki z uwzględnieniem zdolności Spółki do realizacji planowanych działań inwestycyjnych;
2) ocena realizacji obowiązków Spółki wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska w aspekcie obecnie wykorzystywanych źródeł produkcji ciepła, jak i planowanych w przyszłości, z uwzględnieniem obowiązujących i przewidywanych przepisów prawa;
3) oszacowanie wartości Spółki, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny;
4) analiza stanu i perspektyw rozwoju Spółki w perspektywie najbliższych 5 lat;
5) opracowanie strategii kształtowania relacji właścicielskich, w tym z uwzględnieniem ewentualnej prywatyzacji Spółki (zwaną „Strategią prywatyzacji Spółki”);
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyników przeprowadzonych analiz i przedstawienia oceny sytuacji bieżącej oraz perspektyw rozwojowych spółki Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o. w formie trzech prezentacji:
- I prezentacja dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,
- II prezentacja dla Komisji Rady Miasta,
- III prezentacja na sesji Rady Miasta.
Opracowania objęte przedmiotem zamówienia powinny również odpowiadać wymogom formalnym i merytorycznym określonym dla opracowań wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie analizy spółki, przeprowadzonej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 roku Nr 114, poz. 663).
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających i zlecenia prac dodatkowych w przypadku konieczności aktualizacji danych zawartych w wykonanych opracowaniach.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewidują udzielenia zamówień uzupełniających.

8. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Termin rozpoczęcia - po podpisaniu umowy.
Termin złożenia kompletu przedmiotu umowy w wersji papierowej i elektronicznej do dnia 25 maja 2012 r.
Termin zakończenia cyklu prezentacji do dnia 31.08.2012 r.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie kryterium:
- cena - 100 %

11. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki do dnia 2012-02-29 do godz. 10:00 i oznaczoną napisem: z dopiskiem „Wykonanie analiz i oceny sytuacji bieżącej oraz perspektyw rozwojowych spółki Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o., nie otwierać przed 2012-02-29 r. godz. 10:30”.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w pokój nr 104 sala konferencyjna w dniu 2012-02-29 o godz. 10:30.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2012-03-30.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-02-13 14:51

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28952
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-02-13 14:53

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-275
REGON: 330259604
KRS nr: 0000173703
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Dane kontaktowe

centrala: tel.: +48 94 35 260 11
sekretariat: tel. +48 94 35 244 54
fax: +48 94 35 228 72

Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993
lub bezpośrednio
+48 94 35 260 11 wew. 58

e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl
serwis internetowy: http://www.mec.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania

w dni powszednie: 7.00-15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 266824
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl