Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

 • Aleksander Bolko
 • Tadeusz Kanas
 • Eugeniusz Simiński
 • Ireneusz Pilarski
 • Andrzej Libera

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-12-03 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-26 07:54

Kompetencje Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.

Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki,
 • badanie i opiniowanie wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wykonanych czynności,
 • zatwierdzanie nabycia i zbycia składników majątkowych będących środkami trwałymi o wartości początkowej przekraczającej 25-krotność kwoty określonej w art. 16e ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych z wyłączeniem gruntów, budynków i urządzeń technicznych, tj. sieci ciepła przesyłowych i rozdzielczych, źródeł ciepła bez osprzętu, w których opiniuje,
 • zatwierdzanie propozycji Zarządu Spółki odnośnie nowego Układu Zbiorowego Pracy i zmian Układu Zbiorowego Pracy,
 • ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitału zapasowego i rezerwowego oraz ustanawianie, regulowanie zasad tworzenia i wykorzystania innych funduszy celowych,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
 • opiniowanie planów uciepłownienia miasta, planów rozwoju w zakresie działalności statutowej spółki, planów techniczno - finansowych spółki,
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 551 z późn. zm.),
 • zatwierdzanie wysokości wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w każdym roku obrachunkowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki oraz sytuacji ogólnospołecznej w kraju.

drukuj (Kompetencje Rady Nadzorczej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Administartor systemu
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-12-03 12:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-12 08:14

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,
e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-26 07:54:25