Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie remontu sklepienia kotła WR-10 KW-2 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu":

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3,
  78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, dglowacka@mec.kolobrzeg.pl
 2. Określenie trybu zamówienia.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art.133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 3), jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ
  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania „Wykonanie remontu sklepienia kotła WR-10 KW-2 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu” lub odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.
 4. Określenie przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sklepienia kotła WR-10 KW-2 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert uzupełniających.
 8. Wymagany termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2012 r.
 9. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 10. Wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 11. Kryteria oceny i ich znaczenie
  Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: cena (netto) - 100%
 12. Miejsce i termin składania ofert
  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „Wykonanie remontu sklepienia kotła WR-10 KW-2 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu, nie otwierać przed 2012-08-24 godz. 10:30”.
  Termin składania ofert upływa 2012-08-24 o godzinie 10:00
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 2012-08-24 o godz. 10:30.
 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
  Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 14. Termin związania ofertą
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-20 10:01

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,<br>e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 39594
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-08-20 10:03:23