Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wykonanie remontu sklepienia kotła WR-10 KW-2 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu"

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3,
78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

2. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art.133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 3), jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania „Wykonanie remontu sklepienia kotła WR-10 KW-2 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu” lub odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sklepienia kotła WR-10 KW-2 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert uzupełniających.

8. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2012 r.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


11. Kryteria oceny i ich znaczenie.

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

cena (netto) - 100 %

12. Miejsce i termin składania ofert

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „Wykonanie remontu sklepienia kotła WR-10 KW-2 w Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu, nie otwierać przed 2012-08-24 godz. 10:30”.

Termin składania ofert upływa 2012-08-24 o godzinie 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 2012-08-24 o godz. 10:30.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

14. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-08-20 10:01

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,<br>e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35960
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-08-20 10:03

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu

ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-00-11-275
REGON: 330259604
KRS nr: 0000173703
Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Dane kontaktowe

centrala: tel.: +48 94 35 260 11
sekretariat: tel. +48 94 35 244 54
fax: +48 94 35 228 72

Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993
lub bezpośrednio
+48 94 35 260 11 wew. 58

e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl
serwis internetowy: http://www.mec.kolobrzeg.pl

Godziny urzędowania

w dni powszednie: 7.00-15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 266846
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-27 09:47

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl