Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.mec.kolobrzeg.pl

Treść strony

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Wybór hurtowni dla realizacji dostaw materiałów elektrycznych na rok obrachunkowy 2012/2013”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, dglowacka@mec.kolobrzeg.pl
 2. Określenie trybu zamówienia.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art.133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 3), jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania „WYBÓR HURTOWNI DLA REALIZACJI DOSTAW MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH NA ROK OBRACHUNKOWY 2012/2013”, odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.
 4. Określenie przedmiotu postępowania:
  Przedmiotem postępowania jest wybór hurtowni dla realizacji dostaw materiałów elektrycznych na rok obrachunkowy 2012/2013.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Wymagany termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia: sukcesywna realizacja do 30.06.2013 r.
 8. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 9. Wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: cena (netto) - 100%
 11. Miejsce i termin składania ofert
  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „WYBÓR HURTOWNI DLA REALIZACJI DOSTAW MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH NA ROK OBRACHUNKOWY 2012/2013, nie otwierać przed 28 maja 2012 r. godz. 11:30”.
  Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2012 r. o godzinie 11.00
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 28 maja 2012 r. o godz. 11:30.
 12. Termin związania ofertą
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty, tj. do dnia do dnia 27 czerwca 2013 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-05-22 09:37

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

„Zakup wraz z dostawą urządzeń technologicznych do montażu węzłów cieplnych jednofunkcyjnych”,

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 3,
  78-100 Kołobrzeg, www.mec.kolobrzeg.pl, dglowacka@mec.kolobrzeg.pl
 2. Określenie trybu zamówienia.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych, (Art.133 ust. 1 w zw. z art. 132 ust.1 pkt 3), jako zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Określenie sposobu uzyskania SIWZ
  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.mec.kolobrzeg.pl w dziale Przetargi, zakładka dotycząca postępowania „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO MONTAŻU WĘZŁÓW CIEPLNYCH JEDNOFUNKCYJNYCH”, odebrać osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 pok. 106 tel. 094 35 260 11 wew. 37 bądź otrzymać pocztą e-mail po wysłaniu prośby o przesłanie specyfikacji z podaniem adresu e-mail.
 4. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia Zakup wraz z dostawą urządzeń technologicznych do montażu węzłów cieplnych jednofunkcyjnych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 7. Wymagany termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania zamówienia: do 8.09.2012 r. do godz. 15-tej
 8. Opis warunków udziału w postępowaniu
  W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 9. Wadium
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 10. Kryteria oceny i ich znaczenie.
  Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: cena (netto) - 100%
 11. Miejsce i termin składania ofert
  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć osobiście w sekretariacie Spółki, pok. 104 lub przesłać pocztą na adres Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 3, 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem: „POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE ZAKUPU WRAZ Z DOSTAWĄ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO MONTAŻU WĘZŁÓW CIEPLNYCH JEDNOFUNKCYJNYCH, nie otwierać przed 27 sierpnia 2012 r. godz. 10:30”.
  Termin składania ofert upływa 27 sierpnia 2012 r.. o godzinie 10:00
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki przy ul. Kołłątaja 3 w dniu 27 sierpnia 2012r. o godzinie. 1030
 12. Termin związania ofertą
  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia od terminu złożenia oferty.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-08-20 10:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-08-20 10:16

Opis strony

Redaguje : Krzysztof Chmielewski, Sekcja Prawna, MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o., tel: (094) 35 260 11 wew. 45,<br>e-mail: kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl, 78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 3

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30628
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-08-20 10:16:38